názov: Vstupné priestory Domu kultúry
návrh: 2015
status: štúdia
veľkosť: 600 m2
miesto: Bratislavská, Dubnica n/V
architekt: Ing. arch. Martin Bútora

Architektonická štúdia využitia priestorov vstupnej haly a predsália Veľkej sály v mestskom dome kultúry Dubnica nad Váhom bola spracovaná na základe zadania, pričom boli stanovené priority, ktoré sú predmetom navrhovaného riešenia úprav. V priebehu spracovania štúdie bolo vykonané zameranie priestorov, vizuálny prieskum na zistenie skutočného stavu stavebných konštrukcií a fotodokumentácia interiéru. Závery boli vyhodnotené a zapracované do výkresovej a textovej časti tejto štúdie.

 

Súčasný stav priestorov vstupnej haly a predsália veľkej sály

 

Kultúrny dom, ktorého vstupné priestory boli súčasťou zadania štúdie, je stavba postavená v duchu socialistického realizmu v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Napriek tomu, že stavba nie je pamiatkovo chránená je veľmi kvalitným dokladom architektonickej tvorby svojej doby vzniku a je nutné všetky podstatné stavebné zásahy citlivo zvážiť. Vstupné priestory majú z dnešného pohľadu už morálne zastarané interiérové prostredie, ktoré súvisí s úžitkovými vlastnosťami materiálov a zariaďovacích predmetov vrátane mobiliáru a vyvoláva logicky potrebu zásadnejšej modernizácie. Štúdia využitia vstupných priestorov súvisí s potrebou vytvorenia reprezentatívneho a dôstojného vstupu do kultúrneho domu a veľkej sály a zároveň jeho obohatenie o doplnkové funkcie – šatňu pre návštevníkov a mestské informačné centrum. Vstupné priestory výrazne vplývajú na celkový dojem návštevníka z kultúrneho domu, a preto im treba venovať náležitú pozornosť. Tieto priestory by mali byť upravené tak, aby vytvorili príjemné interiérové prostredie zodpovedajúce súčasným priestorovým koncepciám a očakávaniam užívateľov. Revitalizácia vstupných priestorov má za cieľ ponúknuť takéto úpravy v alternatívach a prispieť tak k oživeniu kultúrneho domu.

 

V dnešnej dobe sú požiadavky na užívanie verejných stavieb, kde dochádza k zhromažďovaniu osôb primerane prísnejšie. Využívaniu ostatných podlaží kultúrneho domu súčasný stav nevyhovuje z hľadiska bezbariérového prístupu, a preto je súčasťou štúdie návrh umiestnenia výťahu, ktorý by prepojil všetky podlažia. Vstupné priestory nespĺňajú súčasný štandard prevádzky najmä po stránke užívateľského komfortu (chýbajúca možnosť oddychovo-pobytovej funkcie, odkladania kabátov pri návšteve kultúrneho podujatia, zakúpenia vstupeniek priamo pri vstupe, nevhodné komerčné aktivity a osadenie informačných označení a nápisov…).

 

Navrhované využitie priestorov vstupnej haly a predsália veľkej sály

 

Navrhované riešenie využitia vstupných priestorov vychádza z kvality súčasného stavu interiéru a rešpektuje genius loci. Snaha autora je, aby sa z priestorov nevytratil pôvodný kvalitný koncept a v interiéri bola zjavná doba vzniku stavby. Je snahou podstatné a čitateľné stavebné konštrukcie a detaily zachovať a nemeniť. Niektoré dožité prvky a hlavne mobiliár navrhuje štúdia vymeniť resp. doplniť v súčasnom tvarosloví a modernom dizajne tak, aby boli jasne odlíšiteľné a do budovy tieto nové materiály vniesli modernosť, noblesu a spolupôsobili na architektonickej kvalite celku. Štúdia predkladá riešenie využitia priestorov v dvoch alternatívach.

 

Navrhované dispozičné zmeny napĺňajú požiadavky zadania a zaisťujú skvalitnenie štandardu prevádzky a komfortu užívateľa. Prestavba priestorov súvisiacich so vstupnou halou prináša obohatenie vstupu o nové využitie – šatňu pre návštevníkov, mestské informačné centrum a predaj lístkov na podujatia. V nadväznosti na predsálie veľkej sály je navrhovaný obslužný pult s predajom nápojov a malého občerstvenia pri spoločenských a kultúrnych podujatiach. Osobitnou časťou je návrh umiestnenia výťahu vo vstupnej hale prepájajúceho všetky podlažia kultúrneho domu. Pôvodné funkcie ostatných priestorov zostanú zachovalé.

 

  • vytvorenie priestoru šatne pre návštevníkov
  • vytvorenie priestoru pre mestské informačné centrum a predaj vstupeniek
  • úprava dispozície vrátnice
  • vytvorenie oddychovo-pobytovej funkcie v rámci vstupnej haly
  • umiestnenie výťahu vo vstupnej hale umožňujúceho bezbariérový prístup všetkých podlaží využiteľného aj pre prepravu nákladu
  • úprava interiéru predsália a vytvorenie obslužného pultu

 

Šatňa pre návštevníkov je umiestnená v nadväznosti na vstupné priestory a je riešená formou obslužného pultu s háčikovými vešiakmi na kabáty. Navrhovaná kapacita háčikových vešiakov je 350 a dostačuje aj pri plnej obsadenosti veľkej sály. Oproti šatni sa nachádza priestor vyhradený pre mestské informačné centrum, kde bude umožnený aj predaj vstupeniek na kultúrno-spoločenské podujatia. Úžitková plocha infocentra je približne 30 m2. Oba priestory budú vizuálne prepojené so vstupnou halou prostredníctvom bezrámových sklenených posuvných stien, pričom zostanú uzatvárateľné.

 

Vstupná hala je doplnená o oddychovo-pobytovú funkciu formou variabilného modulárneho systému sedenia, ktoré podporí inštalovanie dočasných výstav vo vstupnej hale a bude slúžiť ako oddychová zóna aj pri veľkých spoločenských akciách vo veľkej sále, napr. plesoch, banketoch, koncertoch…alternatívne je vo vstupnej hale navrhnuté umiestnenie obslužného pultu na predaj nápojov a občerstvenia.

 

Vzhľadom na potrebu bezbariérového prístupu je vo vstupnej hale navrhnuté umiestnenie osobného výťahu. Poloha je zvolená tak, aby umožnila obslúžiť všetky podlažia kultúrneho domu vzhľadom na ich plánované využitie. Navrhovaný je trakčný výťah pre 8 osôb so 6 stanicami, dopravným zdvihom cca 25 m, bez strojovne. Konštrukcia šachty je oceľová s presklenými stenami, konštrukcia kabíny je taktiež oceľová s presklenými stenami a mramorovým obkladom dverí, kabína je prechodná do 90° a má rozmer 1100 x 1400 mm. Umiestnenie výťahu vyvolá nutnosť zmeny dispozície priestorov na niektorých podlažiach, avšak vyvolané zmeny nenarušia celkový koncept plánovanej revitalizácie. Výťah sa napojí na galériu na 2.np oceľovou konštrukciou s presklenou podlahou.

 

Predsálie sa prepojí so vstupnou halou prostredníctvom bezrámovej sklenenej posuvnej steny s otváravými dverami. V predsálí je navrhnuté vytvorenie nového obslužného pultu na pôvodnom mieste vzhľadom na existujúce rozvody a doplnenie priestoru sedacím mobiliárom. Existujúca výzdoba steny predsália sa nahradí novou plastikou, umeleckými dielami, vegetačnou stenou alebo ich kombináciou.

 

Zásah do pôvodnej stavebnej konštrukcie bude podstatný pri úprave priestorov pre šatňu a infocentrum, kde bude potrebné vybúrať vybrané priečky a najmä pri vybúraní otvorov pre výťah a následne aj niektorých priečok v rôznych podlažiach. V priestoroch šatne, infocentra a predsália sa uvažuje s realizáciou novej dlažby, zasklených posuvných stien, inštaláciou nových svietidiel, výmenou okien vo foyeri a obložením stĺpov a častí stien dreveným obkladom. Pred spracovaním ďalšieho stupňa PD sa odporúča spracovať podrobný stavebnotechnický prieskum všetkých riešených priestorov profesistami a špecialistami – požiarnej bezpečnosti, statiky, zdravotechnických inštalácií, elektroinštalácií. Ich požiadavky bude potrebné zapracovať do projektu.

 

Navrhnutá koncepcia využitia priestorov vstupnej haly a predsália prispeje k väčšej využiteľnosti kultúrneho domu a zároveň prinesie aj zvýšený komfort pre užívateľov.