názov: Sídlo firmy RAJEC INDUSTRY
návrh: 2008 – 2009
realizácia: 2010
veľkosť: 525 m2
miesto: Dukelská štvrť, Dubnica n/V
architekt: Ing. arch. Lubomír Bútora

Pozemok pre navrhovanú strojársku dielňu a sídlo spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.,  sa nachádza v priemyselnej zóne Dubnice nad Váhom, na hranici bývalého areálu ZŤS. Pozemok pre uvažovanú výstavbu je mierne zvažitý v oboch smeroch.

 

Z urbanistického hľadiska navrhovaná stavba svojou polohou a situovaním nadväzuje na protiľahlú budovu firmy Damont sro. a realizovaný objekt predajne spojovacieho materiálu SPOJMAT. Hmota sídla spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. je nad úrovňou terénu jednopodlažná. Pôdorysné riešenie je determinované do značnej miery zužujúcim sa pozemkom v zadnej časti, čomu sa prispôsobuje aj stavba. Vstup do objektu pre návštevníkov a osoby je prehľadný, logicky odčlenený a ľahko rozpoznateľný z prístupovej čelnej strany budovy. Tu sú situované aj parkovacie plochy pre osobné motorové vozidlá návštevníkov. Vjazd do strojárskej dielne pre dovoz materiálu a odvoz hotových výrobkov je na zadnej, najužšej strane budovy. Z tejto strany pozemku sú situované povedľa oplotenia aj parkovacie miesta pre autá zamestnancov.

 

Architektonické stvárnenie sídla spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. odráža v plnej miere funkčnú náplň. Kompaktná hmota päťbokého hranola je nad úrovňou terénu jednopodlažná, v zadnej časti sa hmota pri zachovaní výšky stavby zužuje.

 

Hlavný vstup pre zákazníkov a zamestnancov je priamo z príjazdovej cesty a z parkoviska pred vstupom. Na vstupnú halu s možnosťou posedenia je po pravej strane situovaná integrovaná kancelária sekretárky s majstrom výroby. Z nej je potom vstup do kancelárie vedúceho a zasadačky. Medzi týmito dvomi miestnosťami sa nachádza malá kuchynka. Na protiľahlej strane vstupnej haly sa nachádza pohotovostné WC pre návštevníkov a administratívnych zamestnancov. Kancelária sekretárky a majstra, vedúceho, zasadačka, ale aj smerom do výrobnej haly a chodby sú navzájom sklenenými stenami, resp. oknami opticky prepojené, čo umožňuje dokonalý prehľad o pohybe a činnosti jednotlivých osôb. Oproti hlavnému vstupu je z haly prechod  do zázemia firmy, kde už majú prístup iba zamestnanci. Zo spoločnej chodby sú prístupné oddelené šatne robotníkov mužov aj žien, oddelené WC s predsienkami podľa pohlavia a plynová kotolňa s integrovanou výlevkou a miestom pre upratovačku. Zo šatní zamestnancov je prechod do umyvární. Medzi kotolňou a ženskou šatňou je umiestnená denná miestnosť pre zamestnancov s kuchynskou linkou. Na opačnom konci  chodby oproti vstupnej hale je vstup do samotnej strojárskej dielne. Dielňa je navrhovaná ako jeden otvorený priestor, v ktorom budú umiestnené potrebné stroje a zariadenia podľa aktuálnej výroby a potreby. Dielňa má na kratšej strane situované výsuvné vráta, slúžiace pre dovoz materiálu a odvoz hotových výrobkov. Presvetlenie výrobnej haly je dvanástimi zvislými pásmi na celú výšku fasády objektu, ako aj oblúkovým svetlíkom z polykarbonátových platní, ktorý je situovaný v hrebeni sedlovej strechy.

 

Objekt je navrhnutý ako oceľová montovaná stavba z valcovaných profilov. Stavbu tvorí 8 modulov po 5,0 m, pričom prvé štyri majú plnú šírku stavby v module stĺpov 15,0 m. Zostávajúce štyri moduly sa skracujú úmerne so zužujúcim sa pozemkom vždy po 2,0 m až na konečných 7,0 m osovo v poslednom poli. Stavba je zastrešená ľahkou oceľovou strechou z valcovaných profilov, profilovaného plechu a zateplenia. Opláštenie stavby bude sendvičovými profilovanými panelmi zateplenými polyuretanovou výplňou firmy Kingspan hrúbky 100 mm. Čelná stena objektu zo strany vstupu bude celá riešená ako hliníková zasklená stena. Vnútorné členenie administratívnej časti stavby na jednotlivé miestnosti bude murovanými priečkami. Zastrešenie nad vstupnými dverami je v kombinácii hliníkových nosných prvkov a bezpečnostného kaleného skla. Zostávajúce okná v obvodových stenách a zvislé presvetľovacie pásy vo výrobnej  hale sú taktiež hliníkové. Vráta sú oceľové sekcionálne výsuvné, s presvetľovacími pruhmi.