názov: Sídlo firmy CRAZY FLY
návrh: 2011 – 2012
realizácia: 2014
veľkosť: 1400 m2
miesto: Púchovská, Nemšová
architekt: Ing. arch. Lubomír Bútora

Návrh rieši vytvorenie vlastných priestorov pre administratívnu činnosť a výrobné priestory firmy Crazy Fly, s.r.o.. Spoločnosť Crazy Fly s.r.o. sa zaoberá vývojom, designovaním, výrobou a predajom športových potrieb pre kiteboarding. Hlavným produktom spoločnosti sú kiteboardové plaváky. Okrem toho sa spoločnosť zaoberá výrobou a predajom športového oblečenia a doplnkov na kiteboarding.

 

Pozemok pre výstavbu sa nachádza v katastrálnom území mesta Nemšová, v jej okrajovej časti, v blízkosti asfaltovej cesty k Váhu. Pôdorysne je tvarovaný v tvare písmena L. V pozdĺžnom smere je mierne zvažitý, klesá smerom k prístupovej komunikácii.  Okolité pozemky sú bez akejkoľvek zástavby, využívané prevažne na poľnohospodárske účely.

 

Stavba pozostáva z dvoch navzájom sa dotýkajúcich častí rôznej výšky, rôzneho konštrukčného systému a s rôznou funkčnou náplňou. Bližšie k vjazdu na pozemok sa nachádza dvojpodlažná administratívna budova a za ňou je jednopodlažná výrobná hala.Z hľadiska vonkajšieho stvárnenia majú obidve budovy fasády riešené tak, že jednoznačne sú zrejmé funkčné náplne. Administratívna budova z čelnej strany a po jednej bočnej strane v dĺžke jedného modulu má fasádu tvorenú reflexnou hliníkovou zasklenou stenou skoro na celú výšku stavby. Na zostávajúcej časti fasády výrazné hliníkové okná a kvalitná povrchová úprava murovanej zateplenej fasády zvýrazňujú a podčiarkujú špecifikum a postavenie firmy. Vstupy sú zastrešené jednoduchými strieškami z kaleného skla a nerezových závesov. Výrobná hala je stvárnená architektonicky jednoduchšie, s dôrazom na funkčnosť. Aj tu však bude serióznosť firmy a požiadavka vyššej estetickej náročnosti vo fasáde premietnutá vo výbere kvalitných sendvičových panelov so zaujímavým tvarovým prelisovaním plechu v kombinácii s kvalitnými výplňami otvorov.

 

V prednej časti pred administratívnou budovou a jej hlavným vstupom sa nachádza 6 parkovacích miest pre návštevníkov, pre vrcholových riadiacich pracovníkov a jedno parkovacie miesto pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Pozdĺž administratívnej budovy sa potom nachádza potom ďalších 12 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá ostatných zamestnancov firmy.

 

Po vstupe do prízemia administratívnej budovy cez zádverie kontaktným miestom pre všetkých vstupujúcich je priestranná hala s recepciou. Na ňu po pravej strane nadväzuje predajňa. Tá je koncipovaná najmä pre špecifickosť tovaru (výrobky pre kiteboarding) ako vzorková a predvádzacia, nakoľko prevažná časť predaja sa realizuje do zahraničia a formou internetového predaja. Predajňa bude otvorená iba pri príchode konkrétneho zákazníka, alebo obchodného partnera. Poza recepciu je po schodisku výstup do 2.NP do administratívnej časti budovy. Zároveň je cez ňu popri predajni kontrolovaný vstup pre výrobných robotníkov do šatňového traktu a výroby. Pozdĺž širokej chodby sa na jej jednej strane nachádzajú oddelené šatne pre výrobných robotníkov podľa pohlavia s umyvárňami a samostatné WC. Najbližšie k výrobe sa nachádza denná miestnosť pre robotníkov s kuchynkou a komora pre upratovačku. Na druhej strane chodby sa nachádza centrálny sklad, expedícia hotových výrobkov a expedičný sklad. Formou dverí sú priestory na tejto strane chodby naviazané spätne až do predajne. Z priestoru expedície, kde sa budú pripravovať, baliť a kompletovať jednotlivé zákazky pre preberanie kuriérom, je potom výstup cez dvere do vonkajšieho prostredia a nadväznosť na vnútroareálovú komunikáciu.

 

V 2.NP administratívnej budovy sú všetky miestnosti naviazané na priestrannú chodbu. Podľa požiadavky stavebníka sú niektoré kancelárie zo strany chodby vymedzené zasklenými stenami, čo umožňuje dokonalý prehľad o pohybe a činnosti jednotlivých zamestnancov. Výnimku tvorí zasadačka, kancelária riaditeľa a fotoateliér. Medzi kanceláriu riaditeľa a zasadačku je vložená priechodná technická miestnosť s akváriom, ktoré je jednou presklenou stenou orientované do kancelárie riaditeľa a tvorí súčasť interiéru miestnosti. Medzi dve plošne veľké kancelárie situované najbližšie ku výrobe sú vložené oddelené WC pre mužov a ženy, komora pre upratovačku a kuchynka. Najväčšou miestnosťou v 2.NP je fotoateliér. Tu sa budú jednak fotiť reklamné materiály výrobkov firmy, ale vzhľadom na potrebnú veľkosť sa tu budú aj detailne kontrolovať dodané padáky pre kiteboarding, vyrábané a dovážané od dodávateľov z Ázie.

 

Výrobná hala je v zásade rozdelená na dve nerovnako veľké časti. Dva zadné moduly haly pôdorysného rozmeru 12,0 x 18,50 m sú vymedzené na lepenie padov a pre prašnú časť výroby kiteboardových plavákov. Vstup do tohto prašného pracoviska bude cez posuvné dvere z hlavnej časti výrobnej haly, ale bude z neho výstup cez výsuvné vráta s integrovanými dverami pre osoby aj na pozemok a do vonkajšieho prostredia. Plošne väčšia zostávajúca časť haly bude ľahkými sadrokartónovými priečkami alebo mobilnými zástenami predelená podľa potreby na menšie špecializované pracoviská na dokončovanie výrobkov, ich povrchovú úpravu, kontrolu, balenie a kompletáciu. V ploche tejto časti výrobnej haly je uvažované aj s rezervnou plochou pre prípadné rozšírenie výroby. Z tejto väčšej časti haly je taktiež možný výstup cez garážové výsuvné vráta do vonkajšieho priestoru a priechod do administratívy.

 

Najbližšie ku administratívnej časti sa v rohu výrobnej haly nachádza vyčlenený priestor pre kotolňu na drevené peletky s technológiou od firmy HERZ a sklad peletiek. Zásobovanie a dovoz peletiek bude podľa potreby po komunikácii pozdĺž budovy.