názov: Rímskokatolícky kostol sv. don Bosca
návrh: 2011
realizácia: 2013 – 2015
veľkosť: 450 m2
miesto: Hasičská ul., Dubnica n/V
architekti: Ing. arch. Lubomír Bútora, Ing. arch. Marián Sitarčík

Stavba rímskokatolíckeho Kostola sv. don Bosca sa realizuje za účelom zabezpečenia pastoračnej a duchovnej služby pre obyvateľov mesta. Zároveň dôjde k zlepšeniu jej dostupnosti, nakoľko sa v súčasnosti nachádza v Dubnici nad Váhom iba jeden kostol, situovaný na opačnom konci mesta. Kostol je orientovaný kolmo na ulicu Hasičskú, ku ktorej má nasmerovaný aj hlavný vstup. Zároveň však dva bočné vstupy otvárajú prístup veriacich ku stavbe kostola aj diagonálnym smerom ku väčším rozptylovým plochám pred miestnou komunikáciou.

 

Koncept kostola je centrálny a vyhovuje požiadavkám obnovenej liturgie. Skladá sa z nástupného priestoru, kostolnej lode s emporou, sanktuária s centrálne umiestneným svätostánkom a zázemia. Kostolná loď ako symbol cesty a putovania životom akcentuje centrálnosť a horizontalizmus zhromaždenia Božieho ľudu na slávenie eucharistie v spoločenstve, v rodine Božích detí, kde je Kristus v strede rodiny a je adorovaný medzi nami a v nás. Umožňuje kvalitnú väzbu na sanktuárium, čím spĺňa kritérium činnej aktívnej účasti veriacich. Veža kostola poukazuje na vertikalizmus, symbolizuje maják, ktorý svojím svetlom ukazuje lodi nášho života správny smer. Tento liturgický rozvrh je vyjadrený vo výraze, forme a gradácii hmôt.

 

Hlavný vstup do kostola je orientovaný kolmo na ulicu Hasičskú. Je jednoznačne vymedzený šikmými bočnými stenami a zvýraznený atypickým zastrešením. Riešený je bezbariérovo, rovnako ako aj ďalšie dva bočné vstupy. Ku všetkým týmto vstupom sú orientované prístupy zo zámkovej dlažby. Hneď za zádverím hlavného vstupu sa po obidvoch stranách nachádzajú jednoramenné zakrivené schodiská umožňujúce prístup do 2.NP – na empóru, ktorá je podopretá v prízemí šiestimi kruhovými stĺpmi. Pod ramenom každého schodiska, jeho vyššou časťou, sú umiestnené spovednice. Pri bočnom vstupe smerom od parkoviska pre motorové vozidlá sa nachádza z hlavnej kostolnej lode zasklenou stenou vyčlenená miestnosť pre matky s malými deťmi. Toto riešenie umožňuje ich aktívnu účasť na bohoslužbe, avšak zároveň zabezpečuje nerušený priebeh omše pre ostatných veriacich.

 

Hlavná kostolná loď je približne polkruhového tvaru. Od potrebného zázemia kostola ju oddeľuje mierne zakrivená stena, pred ktorou sa nachádza organicky tvarované sanktuárium vyvýšené o dva stupne nad podlahu kostolnej lode. V strede tejto steny je polkruhové centrálne situované vybratie pre umiestnenie svätostánku, vyvýšené ešte o jeden stupeň. Nad centrálnou časťou sanktuária a nad svätostánkom hmota kostolnej lode prechádza do svetlíka a veže. Cez tri okná umiestnené vo svetlíku bude dopadať z troch svetových strán rozptýlené slnečné svetlo priamo do centra sanktuária a na svätostánok. Samotná strecha hlavnej lode a veža sú podopreté dvomi kruhovými stĺpmi a železobetónovým prstencom. Prechod do zázemia kostola je možný z hlavnej lode po obidvoch bočných stranách deliacej steny.

 

Hlavný vstup do zázemia kostola je z jeho zadnej strany cez tri vyrovnávajúce vonkajšie schody. Pôdorysne je zázemie opäť polkruhového tvaru. Po vstupe cez zádverie sa dostávame do centrálnej chodby, z ktorej je prístup do ostatných miestností. Na jednej strane sa nachádza formačná miestnosť s čajovou kuchynkou. Na opačnej strane sa nachádza sakristia s WC pre kňaza. Oproti zádveriu sa nachádza technická miestnosť. Po obidvoch stranách zádveria sa nachádzajú pohotovostné WC pre ženy a pre mužov.

 

2.NP je tvorené oblúkovou empórou, ktorej podlaha je rozvrstvená v troch výškových úrovniach. To umožní veriacim dokonalý výhľad na sanktuárium a v neposlednom rade chrámovému zboru umožní vyznieť pri speve. Uzávery na empóre tvoria dva malé sklady vždy na každom jej konci.

 

Z hľadiska vonkajšieho stvárnenia kostola bol pri návrhu povrchových úprav kladený dôraz na výber kvalitných materiálov, ktoré podčiarknu dôstojnosť, jedinečnosť a význam tejto stavby. Obidve polkruhové časti sú omietnuté bielou štruktúrovanou omietkou, pričom v soklovej časti sú ukotvené k terénu šedou mozaikovou omietkou. Okná a dvere umiestnené v týchto stenách sú drevené lazúrované na hnedo a umožňujú výrazné optické prepojenie exteriéru a interiéru. Vertikálne steny tvoriace rozhranie medzi týmito nerovnako veľkými polkruhovými časťami a celá veža sú obložené horizontálne obkladovými doskami Trespa Meteon s priznanými škárami vo farbe English Cherry. Budovu z hornej strany v strešných rovinách uzatvára na všetkých hmotách strešná krytina a klampiarske práce z plechu Rheinzink. Vyvrcholením na hmote veže je jej výrazné tvarovanie profilovaným štítom obloženým týmto plechom s ukončením veľkým krížom z matnej nerezovej ocele.