názov: Rekonštrukcia a humanizácia podchodu pre peších pod cestou I/61 (pri SPŠ)
návrh: 2014 – 2015
status: realizácia: 2018
veľkosť: 500 m²
miesto: Dubnica n/V
architekti: Ing. arch. Lubomír Bútora, Ing. arch. Martin Bútora

Podchod pre peších pod cestou I/61 sa nachádza v uzlovom priestore mesta a spája nové formujúce sa centrum okolo
námestia Matice slovenskej na južnej strane a jasne definovanú zónu občianskej a obytnej zástavby na severnej
strane. Súčasný stav podchodu nezodpovedá centrálnej a denne využívanej polohe. Viaceré povrchové úpravy sú
neudržiavané, a preto fyzicky aj morálne zastarané, v interiéri je celodenne nevyhovujúce osvetlenie, nevyužitý je
potenciál informačných prvkov a komerčného prenajímateľného priestoru, prevádzkové detaily nezodpovedajú
dnešným požiadavkám na užívanie priestoru osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, estetiku
exteriéru znižuje nevhodné umiestnenie značení a reklamných prvkov. Kvalitu okolitého priestoru ovplyvňujú aj
prebiehajúce stavebné práce na južnej stane východov a slabo architektonicky stvárnený priestor na severnej strane
východov.

 

Podchod predstavuje spojenie dvoch „brehov“. Princípom jeho rekonštrukcie je humanizovať tento každodenne
využívaný verejný priestor a zároveň kultivovať mestské ohniská na oboch stranách východov. Obe ohniská sú
formálne prevádzkovo prepojené (jednotný výraz, rovnaká dlažba, farebnosť), chýba tu však pocit identifikácie
(prechádzam z námestia na pešiu obchodnú zónu) a spojenia dvoch častí mesta (prepojenie predelené cestnou
komunikáciou). Navodenie pocitu osobitného charakteru miesta a prepojenie mestských častí je riešené rozdielnou
farebnou variáciou stien podchodu pri výstupoch a ich splynutím v podzemnej časti. Povrchová úprava stien je
navrhnutá veľkoformátovým obkladom z cementotrieskových dosiek uložených vo vertikálnom rastri. Kvalitu
vnútorného priestoru a pocit bezpečia v podchode má zabezpečiť najmä nové úsporné LED osvetlenie a kamerový
bezpečnostný systém. Osvetľovacie telesá rytmizujú a opticky skracujú pohyb peších. Ich umiestnenie v časti východov
je nad stropným podhľadom z perforovaného plechu a v podzemnej časti medzi jednotlivými nosníkmi. Výplň
pôvodných informačných vitrín v interiéri sa dá nahradiť elektronickými panelmi so svetelnou reklamou. Taktiež by
bolo vhodné oživiť a ponúknuť na prevádzkovanie predajný priestor v podchode. Výstupy schodiskami je možné
doplniť označením stupňov pre ľahšiu orientáciu. Priestor podchodu môže prispieť k utuženiu spolupatričnosti
občanov s mestom ako aj informovať návštevníkov pomocou grafických reliéfov s ikonami nášho mesta (známe
dominanty, osobnosti,…), ktoré sa môžu umiestniť na pohľadových stenách pri vstupoch. V návrhu sú reliéfy vytvorené
digitálnou technológiou, fragmentáciou obrazu na časti. Reliéfy sa dajú vytvoriť perforáciou kovovej platne, pričom
obraz je vnímateľný vďaka hre svetla a tieňa.

 

V exteriéri je navrhnuté nové farebné riešenie celého podchodu, ktoré architektonicky ladí s farebnosťou na novom
námestí. Odtieň antracitovej farby podčiarkuje biele zábradlie a farebne oživujú subtílne stĺpiky strešnej konštrukcie.
Jednotný výraz podchodu bude treba zabezpečiť aj úpravou povrchov predajných priestorov, ktoré boli vložené do
podchodu v južnej časti. Portály výstupov je vhodné očistiť od zbytočných reklamných pútačov a označenie podchodu
pre peších a zákaz vjazdu bicyklov umiestniť reliéfne na chodníku, prípadne na osobitnom značení vedľa portálu. Pre
nočnú ilumináciu portálov môže slúžiť farebné líniové osvetlenie v atike. Okolité exteriérové časti na južnej strane
výstupov sú doplnené novým mestským mobiliárom – lavičkami, odpadkovými košmi, stojanmi na bicykle. Predajné
mobilné stánky pri plote SPŠ sú v návrhu nahradené novou stavbou – pergolou – trhoviskom, ktorá vytvára malé
prenajímateľné predajné priestory pre občerstvenie, noviny, tlač a tabak (o celkovej ploche cca 75m 2 ). Stavba
obdĺžnikového pôdorysu rešpektuje pohyb chodca, je prechodná a poskytuje prekrytie pre kupujúcich či ľudí
čakajúcich na autobus. Tvorí ju ľahká oceľová konštrukcia. Opláštenie predajných kioskov je v kombinácii skla,
cementotrieskových dosiek a dreva. Priestor je cez deň presvetlený kruhovými svetlíkmi a v noci nasvietený LED
osvetlením v podhľade z perforovaného plechu. Povrch pochôdznej plochy je z betónu s metličkovou úpravou, a
nadviaže tak na povrch pred SPŠ.