názov: Rekonštrukcia obecného úradu
návrh: 2015
realizácia: 2016
veľkosť:  –
miesto: Bolešov
architekti: Ing. arch. Lubomír Bútora, Ing. arch. Martin Bútora

Účelom návrhu je vytvoriť pred obecným úradom v Bolešove dôstojné nástupné priestory, zabezpečiť bezbariérový vstup do úradu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, zabezpečiť lepšiu organizáciu informovanosti cez vývesky a v neposlednom rade opraviť chátrajúcu fasádu.

 

Pozemok s existujúcou budovou obecného úradu sa nachádza v strede obce vedľa štátnej cesty v smere Nemšová – Pruské.  Pozemok je zvažitý od cesty smerom k budove, pričom klesne smerom dozadu o celé jedno podlažie. Prístup do úradu je po vymedzenom úzkom chodníku, ktorý je vyššie oproti okolitému terénu. Pred úradom je pozemok neupravený, rastú tam dva veľké ovocné stromy a zrastlice tují. Predpolie a chodník ku vstupným dverám sú  ohradené starým oceľovým oplotením, na ktorom sú pripevnené dve vývesné tabule úradu. V predpolí úradu sú chaoticky umiestnené tri oceľové stožiare na vlajkovú výzdobu. Fasáda úradu sa olupuje, na viacerých miestach je omietka lokálne poškodená až na murivo, najmä na sokli. Nakoľko uvedený stav nie je dôstojný pre budovu verejnej správy, stavebník sa rozhodol tento stav zmeniť.

 

Celý priestor pred obecným úradom sa terénom upraví do jednej roviny. Z ľavej strany úradu sa zrealizuje na hranici pozemku so susednou nehnuteľnosťou oporný múr a dotiahne sa až po budovu. Tak je možné vytvoriť dôstojné a primerane veľké nástupné priestory. Spevnená plocha a bezbariérový prístup do budovy sa zrealizujú v atraktívnej forme z viacerých druhov dlažby s rôznym formátom a farebnosťou. Vo vymedzených plochách sa zachová zeleň s novou organizovanou výsadbou. Pred úradom sa umiestni nový mobiliár, podporujúci nástupný a zhromažďovací priestor. Bude pozostávať z troch lavičiek, nádoby na smeti a stojanu na bicykle. Priamo pri chodníku sa osadí nová informačná tabuľa na oznamy. Tri stožiare na vlajkovú výzdobu sa umiestnia do jednej línie s budovou a symetricky vedľa vstupu. Na oporný múr sa osadí štýlové zábradlie. Celkovú jednotu priestoru a prvkov zabezpečí aj to, že sú navrhnuté od jedného výrobcu. Prístup na pozemok za obecným úradom bude zabezpečený po novom oceľovom vyrovnávajúcom schodisku, ktoré je navrhnuté hneď vedľa hlavného vstupu do budovy.

 

Pre povrchovú úpravu fasády obecného úradu boli zvolené moderné stavebné materiály. Steny sú vyspravené omietkou Prince Color a upravené silikónovou farbou Prince color Multitop FS v troch farebných odtieňoch – žltá, biela a sivá. Celkový historizujúci ráz a tvaroslovie hlavnej fasády zostane zachované. Ako doplnok k fasáde budú nové nátery všetkých klampiarskych a oceľových prvkov vo fasáde a drevených okien.

 

Navrhovaná rekonštrukcia predpolia a fasády obecného úradu vytvára na pozemku novú kvalitu nielen z hľadiska dispozičného, hmotovo – priestorového a materiálového, ale aj technického. Všetky navrhované stavebné a technické zmeny smerujú k jednému – k vytvoreniu dôstojných podmienok pre výkon verejnej správy za maximálneho možného využitia daností existujúceho objektu.