názov: Prístavba kancelárií firmy Aquatec VFL
návrh: 2020
status: projekt pre stavebné povolenie
veľkosť: 200 m2
miesto: Dubnica nad Váhom
architekt: Ing. arch. Martin Bútora

Urbanistické riešenie

 

Navrhovaná prístavba sídla firmy AQUATEC VFL, s.r.o. je pričlenená k existujúcej stavbe zo severovýchodnej strany. V súčasnosti je v tomto mieste realizovaná asfaltová  spevnená plocha. Podľa ÚPN mesta Dubnica nad Váhom Zmena č. 6 a doplnok č. 4 z r. 2011 má táto parcela funkciu „plochy výroby, skladov a služieb“. Z urbanistického hľadiska je navrhovaná prístavba mierkou a formou citlivo začlenená do okolitého prostredia a nebude mať negatívny vplyv na doterajšie urbanistické riešenie lokality.

 

Architektonické riešenie

 

Sídlo firmy AQUATEC VFL, s.r.o. v Dubnici nad Váhom je prízemný objekt členitého pôdorysu, ktorý pozostáva z výrobnej a administratívnej časti. Zastrešený je plytkou sedlovou strechou, ktorú tvoria oceľové väzníky a krytina zo sendvičových panelov. Objekt má stenový konštrukčný systém. Obvodové steny stavby sú realizované ako murované. Objekt je napojený na všetky dostupné inžinierske siete – verejný rozvod vody, kanalizáciu a existujúcu sieť NN.

Administratívnu časť tvoria tri samostatné kancelárie, zasadacia miestnosť, hygienické zázemie a technická miestnosť. Miestnosti sú prepojené chodbou, ktorou sa prechádza do výrobnej časti. Výrobná časť zahŕňa montážnu dielňu na čistiarne odpadových vôd a dve malé kancelárie. V prístavbe na konci dielne je situované zázemie pre zamestnancov výroby – šatňa, umyváreň, hygienické zázemie, kuchynka a zamestnanecký vstup.

Vzhľadom na potrebu rozšírenia kapacity administratívy, zvýšenia užívateľského komfortu pre zamestnancov ako aj príjemného uvítania zákazníkov a firemných partnerov je navrhovaná nová prístavba k existujúcej stavbe.

Prístavba k pôvodnému objektu predstavuje adíciu jednoduchej hranolovej hmoty, ktorá prináša nový vzhľad administratívnej časti. Zastrešená je plochou strechou s vysokou atikou, ktorá prekryje štít sedlovej strechy a vizuálne tak oddelí dve funkcie tvoriace kompaktný celok. Kompozícia hmôt sa umocní použitím rozdielnych fasádnych plášťov – ľahkej sklenej fasády na administratívnej časti a omietnutej fasády existujúcej výrobnej časti stavby. Celkové pôsobenie stavby bude harmonické. Materiálový kontrast prístavby zodpovedá aktuálnym trendom vo výstavbe.

 

Dispozično-prevádzkové riešenie

 

Prístavba sídla firmy AQUATEC VFL, s.r.o. je založená na lineárnom koncepte radenia funkcií a vychádza z priestorových možností pozemku. V prednej časti sa rozšíri administratívna časť, výrobná časť stavby zostáva bez zmeny. Administratívna časť získa nový reprezentačný vstup so zádverím a recepciou, 3 nové kancelárie a malú zasadaciu miestnosť. V existujúcej administratívnej časti sa z jednej kancelárie vytvorí denná miestnosť s kuchynkou pre zamestnancov, rozšíri sa hygienické zázemie zamestnancov tak, že vznikne samostatné WC pre ženy a samostatné WC pre mužov s pisoárom a existujúca miestnosť pre kuchynku sa zmení na upratovaciu komoru. Dve existujúce kancelárie a veľká zasadacia miestnosť sa prepoja s novou časťou vybúraním priechodov v mieste pôvodných okien. Miestnosti vo vnútri dispozície budú presvetlené svetlovodmi, resp. zasklenými stenami v kombinácii s umelým osvetlením. Výrobná časť objektu rovnako ako aj zázemie pre zamestnancov výroby zostáva bez zmeny. Dôraz v návrhu bol kladený nielen na kvalitu vnútorných priestorov, ale aj na ich dostatočnú plošnú výmeru. Miestnosti na seba nadväzujú plynulo, logicky a zodpovedajú súčasným trendom v architektúre kancelárskych priestorov.