názov: Mestský úrad v Dubnici nad Váhom – rekonštrukcia a prístavba
návrh: 2016
status: štúdia
veľkosť: 2750 m²
miesto: Nám. A. Dubčeka, Dubnica n/V
architekti: Ing. arch. Lubomír Bútora, Ing. arch. Martin Bútora

Štúdia prístavby MsÚ vychádza z potreby zriadenia klientskeho centra, rozšírenia kapacít kancelárskych priestorov jednotlivých oddelení úradu a vytvorenia nových dostatočných archívnych a skladových priestorov. Účelom klientskeho centra je zavedenie služby komplexného vybavenia klienta na jednom mieste s cieľom zefektívnenia vybavovania žiadostí, poskytovania informácií a služieb občanom zo strany samosprávy. Zvyšovanie kompetencií samosprávy prináša so sebou potrebu navýšenia počtu pracovníkov a teda aj vytvorenie nových kancelárskych priestorov. Súčasný objekt MsÚ má nedostatok archívnych a skladovacích priestorov ako aj parkovacích plôch, ktoré by sa mali prístavbou doplniť. Súčasťou štúdie je aj návrh rekonštrukcie existujúcej budovy mestského úradu. Prístavbou a rekonštrukciou MsÚ by sa malo vytvoriť príjemné pracovné prostredie pre zamestnancov úradu ako aj kvalitné interiérové a exteriérové priestory pre verejnosť zodpovedajúce 21. storočiu.

 

Prístavba k budove mestského úradu

 

Urbanistické riešenie

 

Lokalita Mestského úradu v Dubnici nad Váhom sa nachádza v rámci urbanistickej štruktúry vo významnej centrálnej polohe a vytvára spolu s budovou kultúrneho domu, pošty a knižnice priestor Námestia Alexandra Dubčeka.

Z urbanistického hľadiska je prístavba k MsÚ navrhnutá ako samostatný objekt pôdorysného rozmeru 12,8 x 46,8 m orientovaný z východu kolmo k súčasnej budove úradu. S úradom je spojená 13,5m dlhým premostením v druhom a treťom poschodí. Tvarovanie objektu mierkovo i tvarovo zapadá do urbanistickej koncepcie okolia. Prístavba rešpektuje uličnú čiaru Pionierskej ulice a nadväzuje na rytmus radenia bytových domov. Výškou troch nadzemných podlaží sa vyrovnáva súčasnej budove úradu.

Prístavba vytvára s budovou MsÚ dialóg a prináša novú kvalitu verejného priestoru. Priestor Námestia Alexandra Dubčeka sa uzatvára, získava menšiu mierku a vytvára predpoklady na stretávanie ľudí. Prispeje k tomu vybavenie námestia mestským mobiliárom, výsadba vzrastlej zelene, napojenie prístavby spevnenými plochami na predpolie úradu a pošty ako aj umiestnenie hlavného vstupu. Hlavný vstup je orientovaný do námestia a na priečelí je jasne signalizovaný konzolovitým vysunutím kubickej hmoty zasadacej miestnosti.

Plochy pre statickú dopravu, ktoré slúžia občanom aj zamestnancom, sú navrhované vzhľadom na atraktívny priestor námestia a okolitého prostredia v prevažnej miere v suteréne. Vjazd a výjazd z podzemných garáží je navrhnutý z ulice Pionierska. Existujúce parkovacie plochy úradu na teréne zostanú zachované. Celkový počet nových parkovacích stojísk je 41.

 

Architektonické riešenie

 

Mestský úrad musí budiť dôveru. Je jednou z najdôležitejších budov v meste. Budova dáva tvár moci, ktorá v nej sídli vďaka mandátu od občanov. Aký architektonický výraz má mať táto demokratická samosprávna inštitúcia? Ako sa má jeho nová časť dnes líšiť od tej postavenej v 20. storočí? Akými prostriedkami má vyjadrovať svoju spoločenskú dôležitosť? Aká má byť miera dominancie úradu v rámci námestia?

Architektonický návrh prístavby vychádza z čistého a presného hranolového kompaktného tvaru. Tvarovo vychádza a reaguje na súčasnú budovu MsÚ.  Cituje aj niektoré jej vonkajšie tvaroslovné znaky – vykonzolovanie kubickej hmoty, asymetricky umiestnený vstup,… Je to v podstate solitér, na súčasnú budovu MsÚ sa napája citlivo a v dostatočnom odstupe. Dopĺňa a uzatvára priestor námestia. Táto zostava je nová a je zároveň kontinuitou miesta a významu. Prístavba nie je kópiou či zrkadlovým obrazom súčasného úradu. Nesnaží sa zaujať prehnanou extravaganciou, jej úlohou je predsa slúžiť občanom a nie sa predvádzať. Nepotláča ani nedegraduje význam súčasnej formy. Nadväzuje na ňu, je jej samostatným a sebavedomým doplnkom. Ku kamennému objektu pripája návrh nový, sklenený objekt. Nová forma je transparentnejšia, vzdušnejšia, avšak rovnako dôstojná a civilná. Má výraz súčasnej administratívnej budovy, avšak v dôležitých pozíciách je primerane monumentalizujúca a reprezentatívna.

Vonkajšia jednoduchosť prináša očakávanie niečoho zaujímavého vo vnútri. Sklenený plášť komunikuje viac s okolím, umožňuje výhľady do exteriéru a prináša tiež lepšie osvetlenie interiéru. Vnútorné priestory majú vytvoriť platformu pre klientske centrum – kontakt občana so samosprávou ako aj priestor pre kancelárie úradníkov a vedenia mesta. Priestory majú byť ľahko dostupné a čitateľné, preto tvorí klientske centrum otvorený, halový priestor. Kancelárie sú usporiadané do trojtraktu, prepája ich komunikačný priestor chodby ako v súčasnej budove MsÚ. Vďaka zapustenej loggii, preskleniu zasadacej miestnosti, či strešnému svetlíku sú však aj chodby príjemne presvetlené denným svetlom a zvyšujú kvalitu vnútorného prostredia budovy. Vnútorné prostredie kancelárií bude pred prehrievaním chránené vonkajšími slnolamami. Tieto spolu s modernými technológiami zabezpečia energeticky efektívne fungovanie budovy.

 

Dispozično-prevádzkové riešenie

 

Dispozícia a prevádzka objektu sa odohráva v jednom kompaktnom objeme na troch nadzemných podlažiach. Hlavnými prevádzkovými blokmi sú klientske centrum, kancelárske, rokovacie, skladové, technické a parkovacie priestory. Tieto prevádzkové bloky sú pospájané plynulo a logicky. Vo svojej podstate je návrh dispozície schopný absorbovať korektúry podľa budúcich konkrétnych požiadaviek.

Do prístavby k MsÚ vovádza občanov, návštevníkov aj zamestnancov hlavný severozápadný vstup z námestia Alexandra Dubčeka, z ktorého sa priamo vstupuje do haly klientskeho centra. Vstupný priestor je riešený veľkoryso. V klientskom centre sa nachádzajú činnosti, ktoré majú najväčší dopad na obyvateľov mesta a vybavovanie ich požiadaviek – evidencia obyvateľov, matrika, podateľňa, pokladňa, sociálne veci, dane, poplatky a podnikateľská činnosť, životné prostredie, stavebný úrad a doprava. Celkovo návrh klientskeho centra počíta s 15 pracovníkmi. Každá pozícia je v priamom kontakte s občanom, ich pracovné priestory sú oddelené presklenými kójami. Za pracovnými kójami je spoločná komunikačná chodba umožňujúca výmenu informácií a dokumentov medzi pracovníkmi ako aj pár samostatných kancelárií – vedúci klientskeho centra,… V osobitných kanceláriách sú umiestnené aj činnosti vyžadujúce zvýšené súkromie či bezpečnosť. Tieto sú priamo prístupné zo vstupnej haly. Spoločné zázemie pracovníkov klientskeho centra tvorí oddychová denná miestnosť, šatňa a hygienické zázemie. V klientskom centre je navrhnutý aj priestor pre občanov – na vypísanie tlačív, sedenie s prístupom na internet, drobné občerstvenie a detský kútik. Na priestor pre občanov nadväzuje potrebné hygienické zázemie a príručné skladové priestory.

Na druhom podlaží sa ťažiskovo nachádza malá a veľká zasadacia miestnosť a kancelárie vedenia mesta. Malá zasadacia miestnosť má kapacitu 15 účastníkov rokovania a je umiestnená v nadväznosti na komunikačný priestor a hygienické zázemie. Veľká zasadacia miestnosť má kapacitu 40 účastníkov, je výhľadom orientovaná smerom do námestia a jej vysunutá časť prekrýva hlavný vstup. Priestor veľkej zasadacej miestnosti je prevýšený cez dve podlažia, čo mu dodáva nádych patričného významu a dôležitosti. Pred zasadacou miestnosťou je rozptylový interiérový aj exteriérový priestor. Poskytujú možnosť sedenia či príjemného výhľadu, priestor na neformálne rozhovory alebo rozptýlenie počas rokovacích prestávok. Kancelárie vedenia mesta tvoria samostatne uzatvorený blok. Najvýznamnejším a najväčším priestorom je kancelária primátora mesta umiestnená v nároží budovy. Kancelária má samostatný šatník aj kúpeľňu. Je spojená s malou rokovacou miestnosťou a samozrejme sekretariátom. Sekretariát má k dispozícii okrem kuchynky aj malý príručný sklad a slúži tiež kancelárii zástupcu primátora. V bloku vedenia sú aj kancelárie prednostu MsÚ, hlavného kontrolóra a hovorcu primátora. So súčasnou budovou úradu je prepojený prostredníctvom preskleného premostenia.

Na treťom podlaží sú umiestnené bunkové kancelárie zamestnancov úradu. Dispozične sú organizované ako klasický trojtrakt. Kancelárie rôznej veľkosti a spoločne využívaná malá zasadacia miestnosť sú orientované prevažne na juhovýchodnú stranu s výhľadom na zeleň. Priestory administratívneho zázemia (denná miestnosť, hygienické a skladové priestory) sú orientované na severozápad. Komunikačný priestor je presvetlený nadsvetlíkom veľkej zasadacej miestnosti a strešným svetlíkom, ktorým prechádza svetlo cez galériu aj na nižšie podlažie. Využitie denného svetla vytvára nielen príjemné pracovné prostredie, ale aj úsporu na osvetlení. Kancelárie sú taktiež spojené so súčasnou budovou úradu premostením. Všetky podlažia sú prepojené únikovým schodiskom a bezbariérovým výťahom. Skladové, parkovacie a technické zázemie budovy sú umiestnené  v suteréne. Na streche sa uvažuje s aplikáciou fotovoltaických panelov a vzduchotechniky.

 

Konštrukčno-technické a materiálové riešenie

 

Prístavba k MsÚ má tri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Nosný systém tvorí monolitický skelet s pravidelnou modulovou osnovou konštrukčného dvojtraktu 7,5 x 6,5 m a 7,5 x 4,5 m. Skelet je stužený železobetónovým monolitickým jadrom schodiska a výťahu a zvislými nosnými stenami. Železobetónové stĺpy sú  štvorcového prierezu. Nosnú konštrukciu stropov tvorí monolitický železobetónový bezprievlakový stropný systém so skrytými hlavicami v mieste modulovej skladby stĺpov. Konštrukčná výška suterénu je 2,8 m, prízemia, 2. NP a 3. NP 3,65 m. Optimálne zakladanie objektu bude záležať na geologickom prieskume. Strecha je navrhnutá plochá, spádová, pochôdzna, pokrytá extenzívnou zeleňou. Vnútorné nenosné priečky v sú navrhnuté ľahké sendvičové alebo zasklené podľa druhu a účelu priestoru. Obvodový plášť je ľahký a tvorí ho celopresklená fasáda s dominantným vertikálnym členením v kombinácii s plnými panelmi parapetov. Zvolená farebnosť fasády vychádza z farieb mesta a je tmavomodrá v kombinácii so striebornou. Fixné a otváravé časti fasády sa striedajú v šachovnicovom rastri. Južne orientované fasády budú tienené vertikálnymi ovládateľnými slnolamami. Premostenie medzi súčasnou budovou MsÚ a prístavbou je navrhnuté oceľovou priehradovou konštrukciou. Steny a strecha premostenia budú presklené.

 

Súčasná budova mestského úradu

 

Súčasná budova MsÚ bola postavená v rokoch 1965-1968. Je navrhnutá vo funkcionalistickom štýle. Hranolový objem stavby je akcentovaný vystúpením dvojpodlažnej hmoty sobášnej sály v nároží a vystupujúcim otvoreným schodiskom, ktoré nadväzuje na predsadený krytý vstupný priestor a vestibul. Pôvodný koncept bol rozšírený aditívnou prístavbou.

Dispozícia a prevádzka budovy je rozložená do troch nadzemných podlaží a suterénu. V suteréne, ktorý sa nachádza pod pristavanou časťou, sú umiestnené miestnosti technického charakteru a skladov. Na prízemí nadväzujú na vstupný priestor administratívne priestory kancelárií pracovníkov úradu – evidencia obyvateľov, matrika, podateľňa, pokladňa, sociálne veci, dane a poplatky, ekonomické oddelenie. Kancelárie sú bunkového charakteru, organizované v module dispozičného a konštrukčného trojtraktu stavby. Druhé nadzemné podlažie zaberajú predovšetkým kancelárie vedenia mesta, veľká zasadacia miestnosť a sobášna sála so zázemím. Priestor sobášnej sály je prevýšený cez dve podlažia. Na treťom poschodí sa nachádzajú kancelárie úradníkov oddelenia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a strategického rozvoja a hlavného kontrolóra. Hygienické bloky sú umiestnené na juhozápadnej fasáde.

Návrh rekonštrukcie MsÚ sa vo fáze architektonickej štúdie zameral predovšetkým na úpravu dispozície priestorov. Zmenila sa funkčná náplň niektorých miestností, tak aby prevádzka úradu nadväzovala na zmeny vyvolané navrhovanou prístavbou. Vytvorili sa predovšetkým nové kancelárske priestory s dostatočným zázemím – dennými miestnosťami, archívmi, kopírovaním a tlačou, serverovňou. Na každom podlaží je k dispozícii aj zasadacia miestnosť. Rozšírilo sa zázemie sobášnej sály o priestor pre ceremoniára. Na treťom podlaží sa obnovil pôvodný hygienický blok, ktorý bude slúžiť aj pre kancelárie v dostupnej vzdialenosti v prístavbe. Zásahy do pôvodnej stavebnej konštrukcie sú menšieho rozsahu, jedná sa o nové predelenie priestorov priečkami či prepojenia priestorov otvormi.

V dnešnej dobe sa zvyšujú požiadavky na užívanie verejných stavieb. Mestský úrad má z dnešného pohľad už morálne zastarané interiérové prostredie, ktoré súvisí s úžitkovými vlastnosťami materiálov a zariaďovacích predmetov vrátane mobiliáru a vyvoláva logicky potrebu zásadnejšej modernizácie. Priestory mestského úradu by plánovanou rekonštrukciou mali zvýšiť užívateľský komfort zamestnancov aj občanov mesta, štandard technického vybavenia a ekonomiku prevádzky. Nové povrchové úpravy, zariadenie interiérov, vytvorenie bezbariérového užívania stavby, inštalácia úsporného osvetlenia, vzduchotechniky, či zateplenie obvodového plášťa a strechy sa zapracujú do ďalšieho stupňa PD podľa konkrétnych požiadaviek. Pred jeho spracovaním sa odporúča spracovať aj podrobný stavebnotechnický prieskum všetkých riešených priestorov profesistami a špecialistami – požiarnej bezpečnosti, statiky, vetrania a vykurovania, zdravotechnických inštalácií a elektroinštalácií.

 

Navrhnutá koncepcia prístavby a rekonštrukcie priestorov mestského úradu priestorov prispeje k väčšej využiteľnosti a častejšej návštevnosti úradu. Prinesie aj zvýšený komfort pre užívateľov, ako aj zníženú energetickú náročnosť.