názov: Kino Lastovička – prestavba bábkovej sály v MsDK na digitálne kino
návrh: 2015
realizácia: 2016
veľkosť : 450 m2
miesto: Bratislavská, Dubnica n/V
architekti: Ing. arch. Lubomír Bútora, Ing. arch. Martin Bútora

Mestský dom kultúry, ktorého súčasťou je aj bábková sála, je stavba postavená v duchu socialistického realizmu v šesťdesiatych rokoch. Napriek tomu, že stavba nie je pamiatkovo chránená je veľmi kvalitným dokladom architektonickej tvorby svojej doby vzniku a preto bolo nutné všetky podstatné stavebné zásahy citlivo zvážiť. Prestavba bábkovej sály na digitálne kino mala za cieľ aj modernizáciu a rekonštrukciu jej súvisiacich priestorov.

 

Navrhovaná prestavba nemení podstatným spôsobom vonkajší vzhľad stavby, nezasahuje do staticky nosných konštrukcií kultúrneho domu, nemení vzájomné väzby s okolím, nezvyšuje nároky na inžinierske siete, ani na dopravnú infraštruktúru. Stavebné úpravy sú zamerané na vnútorné priestory a povrchy, výmenu zariaďovacích predmetov a mobiliáru, rekonštrukciu zdravotechnických a vykurovacích rozvodov, novú elektroinštaláciu, vzduchotechniku, vnútorné osvetlenie priestorov a akustiku sály.

 

Navrhované riešenie prestavby interiéru vychádza z architektonickej kvality súčasného stavu priestorov a sú v takej miere, aby sa z nich nevytratil pôvodný kvalitný koncept a v interiéri bola zjavná doba vzniku stavby. Je snahou podstatné a čitateľné stavebné konštrukcie a detaily (dekoratívne lemovanie stien a stropov) zachovať a nemeniť, pri prestavbe sa bude jednať vo veľkej miere o ich repasovanie. Niektoré prvky a hlavne mobiliár je však navrhnuté vymeniť za súčasné tvaroslovie a moderný dizajn tak, aby do budovy tieto nové materiály vniesli modernosť, noblesu a spolupôsobili na architektonickej kvalite celku.

 

Navrhované dispozičné zmeny napĺňajú požiadavky zadania a zaisťujú skvalitnenie štandardu prevádzky a komfortu užívateľa. Prestavba prináša obohatenie funkcie priestorov o nové využitie – premietanie digitálnych filmov. Pôvodné funkcie však zostanú zachovalé, sála bude naďalej viacúčelová a môžu sa v nej uvádzať aj malé javiskové formy divadla, hudobné koncerty, prednášky či diskusie.

 

Dispozičné a prevádzkové zmeny:

 

  • vytvorenie bezbariérového prístupu do foyeru schodiskovou šikmou plošinou
  • úprava šatne vo foyeri a vytvorenie priestoru pre predaj lístkov a občerstvenia
  • zmena dispozície hygienického zázemia návštevníkov, vytvorenie kabíny pre imobilných
  • zväčšenie priestoru premietarne na umiestnenie technológie pre digitálne kino, zvukovú a svetelnú réžiu
  • zmena dispozície hľadiska pri aplikácii súčasných komfortných kresiel v kombinácii so sedením na pohodlných sedačkách ako doma v obývačke, vytvorenie bezbariérového prístupu do hľadiska a 2 vyhradených miest s odnímateľnými kreslami
  • úprava podlahy javiska a prístupu na pódium

 

Na hlavný prístup návštevníkov do sály slúži dvojica dvojramenných schodísk z prízemia kultúrneho domu. Zo vstupnej predsiene sa vchádza do foyeru sály. Súčasťou foyeru bude priestor rekonštruovanej šatne a priestor pre predaj lístkov a drobného občerstvenia. Na foyer a chodby nadväzuje hygienické zázemie návštevníkov. V sále sa upraví pôvodné hľadisko. Nové hľadisko je navrhnuté pre rozmiestnenie sedenia v kreslách, ktoré budú spĺňať normou stanovené parametre na vizuálny komfort s premietacím plátnom a javiskom. Kapacita pôvodného hľadiska je 102 miest na sedenie, pričom však jeho sklon, rozmiestnenie sedadiel ani prístup k sedeniu nezodpovedá dnešným požiadavkám. Novonavrhovaná kapacita hľadiska je 62 miest na sedenie v kreslách so šírkou 560mm pri hĺbke rady 1150 mm, z toho 4 miesta budú vyhradené a vybavené odnímateľnými kreslami pre dvoch imobilných divákov. Okrem toho sú v zadnej časti hľadiska navrhnuté dve sedačky pre 6-8 divákov. Celková kapacita hľadiska bude 70 miest. Pre digitálnu projekciu bude inštalovaná nová premietacia technológia vo zväčšenej premietarni. Pre prevádzku divadelnej a inej produkcie zostanú pri sále k dispozícii šatňa pre hercov so sociálnym zázemím a skladom. Vstup do šatne je z chodby pozdĺž sály, z javiska je pre účinkujúcich jeden samostatný únikový východ priamo do anglického dvorca kultúrneho domu. Prevádzka sály predpokladá personál celkom 3 pracovníkov (premietač, pokladňa a bufet, obsluha šatne).